Privacy-beleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

Gegevens Zorgverlener

Naam: Kitty Karsten
E-mail: info@kittykarsten.nl
Tel: (0226) 395 377
Zij is tevens verantwoordelijk functionaris gegevensbescherming.

Doel gegevensvastlegging

Wij leggen een aantal gegevens van u vast, die wij gebruiken voor:

 • (para-)medische behandeling en alternatieve geneeswijze;
 • administratie, maken van afspraken;
 • verwijzing;
 • innen van consultkosten;
 • facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte).

Uw Dossier

De volgende gegevens noteren wij in uw dossier:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • zorgverzekeringsnummer.

Bijzondere persoonsgegevens:

 • medische gegevens;
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport);
 • naam van de huisarts;
 • Burger Service Nummer (BSN).

Behandelgegevens:

 • de datum van de behandeling;
 • korte omschrijving van de behandeling;
 • de kosten van het consult.

Bij minderjarigen <16 jaar:

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders;
 • schriftelijke toestemming van beide ouders.

De bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen wij ook gebruiken voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw behandelaar;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen.

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan vraagt hij/zij om uw toestemming.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd. Dat zijn:

 • uw naam, adres, woonplaats;
 • uw klantnummer en/of geboortedatum;
 • mogelijk uw BSN;
 • de datum van de behandeling;
 • korte omschrijving van de behandeling;
 • de prestatiecode, bijvoorbeeld 24104 acupunctuur;
 • de kosten van het consult.

Uw rechten

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie en het meenemen van eigen gegevens*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw behandelaar* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op ons privacy-beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
(zie de sectie Gegevens zorgverlener)

Toegang tot uw gegevens

Buiten de zorgverlener hebben ook de overige praktijkmedewerkers toegang tot de dossiergegevens. Zij zijn bekend met de regels over privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Overige informatie

 • Online informatie opvragen uit ons administratiesysteem is niet mogelijk.
 • Online afspraken maken is niet mogelijk.
 • Onze website plaatst geen cookies.
 • De berichten die u op onze Facebook-pagina plaatst, zijn openbaar toegankelijk.
 • Wij versturen geen nieuwsbrieven.
 • Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen:
  • ons digitale administratiesysteem is niet online te raadplegen of te muteren;
  • het systeem en ook de daarin opgeslagen gegevens zijn beschermd met wachtwoord;
  • het onderhoud aan het systeem gebeurt in eigen beheer.

  In het onverhoopte geval er toch sprake is van een datalek, handelen wij volgens ons protocol datalekken.

 • Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG